راهنمای پرسشنامه معنای زندگی استگر (MLQ)

تاریخ ایجاد :

 پرسشنامه معنای زندگی,پرسشنامه معنای زندگی استگر,معنای زندگی,MLQ

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 284 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 10

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

2,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه معنای زندگی استگر (MLQ)

پرسشنامه معنای زندگی (استگر، 2010) دو بعد معنا در زندگی، یعنی حضور معنا و جستجوی معنا را با بهره گیری از 10 ماده برمبنای مقیاس هفت درجه ای لیکرت از کاملا نادرست (1) تا کاملا درست (7) می سنجد. تکمیل پرسشنامه حدود 5-3 دقیقه طول می کشد.

پژوهش ها نشان دهنده اعتبار و ثبات نمره های پرسشنامه و روایی همگرا و اقتراقی آن هستند (استگر و شین، 2010، استگر و کاشدان، 2007، استگر، کاشدان، سولیوان و لورنتس، 2008، استگر، کاواباتا، شیمای و اونیک، 2008). برای مثال، برای هر دو مقیاس همسانی درونی (ضرایب آلفا بین 0.82 تا 0.87) بسیار خوبی گزارش شده است (استگر، فریزر، ایشی، و کالر، 2006) و در فاصله زمانی یک ماهه اعتبار بازآزمایی مناسب (0.70 برای زیرمقیاس حضور و 0.73 برای زیرمقیاس جستجو) به دست آمده است (استگر و دیگران، 2006).

 

مولفه های پرسشنامه معنای زندگی استگر

1- حضور معنا

2- در جستجوی معنا

 

ویژگی های پرسشنامه معنای زندگی استگر :

1- روش نمره گذاری و تفسیر

2- اعتبار و پایایی ایرانی

3- مولفه ها و سوالات مرتبط با هر مولفه

4- رفرنس

5- منابع

6- ارائه شده به صورت PDF و WORD