راهنمای پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی (صفاری نیا و شریف)

تاریخ ایجاد :

سنجش اعتماد اجتماعی,پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی,اعتماد اجتماعی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 772 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 3

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 25

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی (صفاری نیا و شریف)

پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی توسط صفاری نیا و شریف تدوین گردید. پرسشنامه اعتماد اجتماعی بر روی 600 دانشجو (300 نفر دختر و 300 نفر پسر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اجرا شد.

ضریب آلفای کرونباخ هر پنج مولفه قابل قبول و حاكی از اعتبار بالایی این پرسشنامه است.  پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی  شامل 25 سوال می باشد و از 5 مولفه رفتار مبتنی بر اعتماد کردن،  تمایلات همکاری جویانه،  صراحت، صداقت و اطمینان تشكیل شده است.

برای تدوین این پرسشنامه ابتدا گویه های پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی با توجه به پنج معرف با همکاری متخصصان مربوطه در این زمینه ساخته شد و پس از ساخته شدن از نظر مفهومی و دقت و بکار گیری کلمات معادل و جمله بندی مناسب، روایی محتوایی آن توسط چند تن از متخصصان روان شناسی مورد مقایسع و باز بینی قرار گرفته است. برای رفع نواقص و ابهامات مفهومی و رسیدن به ترکیب بندی سلیس و کم نقص تر، پرسشنامه توسط یک گروه 30 نفری از دانشجویان تکمیل شد و از آنان خواسته شد نظرات خود و کلمات و نکات مبهم را که احتمال دارد مخاطب را دچار اشتباه کند علامت گذاری کرده و توضیح دهند. براساس این داده ها پرسشنامه چندین بار مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفت. در این پژوهش برای تعیین پایایی مقدماتی 5 بعد یا معرف اعتماد اجتماعی یعنی صداقت، صراحت، تمایلات همکاری جویانه ، اطمینان و اعتماد کردن پیش آزمونی از آن برای 50 نفر از دانشجویانی که عضو جامعه آماری بودند، به طور تصادفی اجرا شد. پاسخ های پرسشنامه پیش آزمون به وسیله نرم افزار SPSS پردازش گردید.

 

این محصول شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- دارای روایی و پایایی

3- دارای روش نمره گذاری و تفسیر و تحلیل

4- دارای رفرنس

5- منبع