راهنمای پرسشنامه درگیری تحصیلی

تاریخ ایجاد :

درگیری تحصیلی, تحصیل, پرسشنامه درگیری تحصیلی, درگیری تحصیلی رمضانعلی زرنگ

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 335 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 38

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه درگیری تحصیلی زرنگ

 

پرسشنامه درگیری تحصیلی در سال 1391 توسط رمضانعلی زرنگ معرفی شد. زرنگ (1391) در پژوهش خود برای اندازه گیری تحصیلی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده کرد. بدین صورت که ابتدا مولفه های درگیری تحصیلی، درگیری شناختی، درگیری انگیزشی، درگیری رفتاری و گویه های متناسب با آنها که 45 گویه بود از مبانی نظری (مدل نظری لینن برینک و پنتریچ) استخراج شد و پس از اینکه با افراد صاحب نظر مصاحبه انجام شد به 41 گویه تقلیل یافت. و بعد بر اساس گویه ها عباراتی تنظیم و در یک مطالعه مقدماتی پرسشنامه ای با 38 گویه اجرا شد.

روایی پرسشنامه درگیری تحصیلی از طریق روایی صوری و محتوایی به شیوه داوری تخصصی و از حیث انطباق با بنیان نظری آن توسط 3 تن از متخصصان علوم تربیتی صورت گرفت. به این صورت که مولفه های درگیری تحصیلی از بنیان های نظری استخراج و برای هر مولفه عبارت هایی تنظیم گردیدند سپس با اجرای یک آزمون مقدماتی برای پرسشنامه درگیری تحصیلی به وسیله آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه به دست آمد.

 

این پرسشنامه شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- روایی و پایایی

4- مولفه ها و سوالات مرتبط با هر مولفه

5- رفرنس

6- تعریف مفهومی