راهنمای پرسشنامه خودشناسی انسجامی (ISK)

تاریخ ایجاد :

خودشناسی, پرسشنامه خودشناسی, پرسشنامه خود شناسی انسجامی, ISK, روانشناختی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 1.91 مگابایت

📄 تعداد فایل : 4

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 12

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه خودشناسی انسجامی (ISK)

مقیاس خودشناسی انسجامی (Integrative Self-Knowledge Scale) توسط قربانی، واتسن و هارگیس در سال ۲۰۰۸ ساخته شده است.

این مقیاس دارای ۱۲ سول میباشد که بر اساس یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای پاسخ داده می­شود. طی چندین مطالعه روایی و پایایی این مقیاس به تایید رسیده است. نمره بالا در این مقیاس با ارزیابی ویژگی­های رفتاری وابسته به خودشناسی در دگرسنجی­ ها در هر دو فرهنگ همراه بوده است. خودشناسی در پیش­ بینی سلامت روان در قیاس با پنج عامل بزرگ شخصیت دارای روایی افزایشی است و فراتر از آن، عامل ­های شخصیتی توان تبیین سلامت روان را دارند. آلفای کرونباخ این مقیاس در مطالعه حسین زاده، قربانی و نبوی (۱۳۹۰) ۰/۸۳ بوده است که نشانه همسانی درونی بالای مواد این مقیاس است.

 

مفهوم خودشناسی :

بر اساس مفهوم ­سازی قربانی و همکاران (۲۰۰۳) خودشناسی عبارت است از آگاهی لحظه به لحظه نسبت به حالات روانشناختی و توان تمایز نهادن و تحلیل محتوای تجارب کنونی و نیز پردازش شناختی فعال در مورد خود و معطوف به رویدادهای گذشته که نتیجه آن ایجاد دید وسیعتر جهت هدایت رفتار و تشکیل طرحواره­های فردی پیچیده ­تر و کاملتر است.

خودشناسی نوعی فرایند روانشناختی پویا، سازش یافته و انسجام بخش است که ماهیتی زمانی دارد. در پژوهش­ های اولیه این سازه به دو وجه تجربه­ای و تاملی تقسیم می­شد. خودشناسی تجربه­ای، پردازش پذیرنده اطلاعات مرتبط با خود است که بر حسب تغییرات لحظه به لحظه و پویای آن در زمان حال صورت می­گیرد. خودشناسی تاملی عبارت است از پردازش شناختی اطلاعات مربوط به خود که مرتبط با گذشته است. در خودشناسی تاملی، فرد از طریق کنش­ های شناختی عالی و پیچیده ­تر به تحلیل تجارب فردی می­پردازد و از این رهگذر به طرح­های ذهنی پیچیده­تری دست می­یابد که سازش یافتگی او را تسهیل می­کنند.

پژوهش­ های قربانی و همکاران (۲۰۰۵) نشان داد خودشناسی تجربه­ای و تاملی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند و در مجموع سازه­ای یکپارچه، واحد و منسجم را تشکیل می­دهند و با گستره وسیعی از متغیرها به گونه­ای مشابه همبسته­ اند. بر این اساس در صورت ­بندی جدید از این نظریه، دو وجه یادشده وجوه ی در هم تنیده و یکپارچه هستند که از یک توانایی واحد و سازه­ای یکپارچه خبر می­دهند.

 

ویژگی های پرسشنامه خودشناسی انسجامی :

۱- روایی و پایایی

۲- روش نمره گذاری و تفسیر

۳- منابع

۴- بیس مقاله (دو مقاله فارسی)

۶- ارائه شده به صورت PDF و WORD