راهنمای پرسشنامه حل مسئله هپنر

تاریخ ایجاد :

حله مسئله,پرسشنامه حل مسئله,پرسشنامه حل مسئله هپنر,هپنر

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 300 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 35

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

 

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه حل مسئله هپنر

پرسشنامه حل مسئله (PSI) توسط هپنر تهیه شد. پرسشنامه حل مساله هپنر حاوی 35 سوال براساس مقیاس 6 گزینه ای لیکرت است. در این پرسشنامه افراد براساس مقیاس لیکرت به پرسش ها پاسخ می دادند که درجه بندی آن عبارتند از :

کاملا موافقم،  موافقم، اندکی  موافقم، اندکی مخالفم، مخالفم ،کاملا مخالفم

برای سنجش درک پاسخ دهنده از رفتارهای حل مسئله شان  و چگونگی واکنش افراد به مسائل روزانه شان طراحی و تهیه شده است. عبارات پرسشنامه برای اهداف پژوهشی است و نمره گذاری نمی شود. دارای ۳ زیر مقیاس مجزا است که شامل اعتماد به حل مسائل ،سبک گرایش – اجتناب  و کنترل شخصی می باشد.

هپنر و کراسکوف حل مسئله را شامل یک رشته پاسخ های رفتاری ، شناختی و عاطفی می دانند که به منظور سازگاری با چالش های دروی و بیرونی را ابزار گردیده اند.

هپنر(۱۹۸۸) وجود سه ساختار را در فرآیند حل مسئله مطرح ساخته است عبارتند از : احساس کفایت در حل مسئله کنترل شخصی بر هیجان ها و رفتارها و سبک های گرایشی – اجتنابی.

 

این محصول شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر به صورت PDF و WORD

2- دارای روایی و پایایی

3- رفرنس