راهنمای پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

تاریخ ایجاد :

آلپورت, پرسشنامه آلپورت, آزمون آلپورت, جهت گیری, جهت گیری مذهبی, پرسشنامه جهت گیری, پرسشنامه جهت گیری مذهبی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 1.6 مگابایت

📄 تعداد فایل : 4

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 21

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

2,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

 

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، شامل ۲۱ جمله است که به آزمودنی ارائه می شود و بعد از اطمینان بخشیدن به وی در حفظ امانت داری پاسخ های ارائه شده از طرف آزمودنی، از او خواسته می شود با کمال صداقت، احساس و نگرش خود به هر یک از عبارات را با علامت زدن و انتخاب یکی از گزینه ها مشخص نماید. سوالات آزمون دارای چهار گزینه: الف_ کاملا مخالفم، ب_ تقریبا مخالفم، ج_ تقریبا موافقم، د_ کاملا موافقم می باشد، بر همین اساس این پرسشنامه بر اساس یک مقیاس چهار درجه ای لیکرت از ۱ تا ۴ نمره گذاری می شود. این پرسشنامه نقطه برش ندارد و هر چه آزمودنیها در مقیاسهای مورد بررسی نمرات بیشتری بدست آورند بیشتر دارای آن صفت می باشند. آزمون محدودیت زمانی ندارد و به صورت گروهی اجرا می شود، همچنین این پرسشنامه محدودیت سنی ندارد و از ۱۶ سالگی به بالا قابلیت اجرا دارد.

روایی و پایایی مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت

این آزمون در سال ۱۳۷۷ در ایران ترجمه و هنجاریابی شده که اعتبار  و روایی آن توسط جان بزرگی (۱۳۷۷) بدست آمـــده اســت. همسانی درونی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ۷۱/. و پایایی باز آزمایی آن ۷۴/. است. در این مقیاس، گزینه های عبارات ۱تا۱۲ جهت گیری مذهبی برونی و عبارات ۱۳ تا ۲۱ جهت گیری مذهبی درونی را می سنجند. آلپورت و راس در  سال ۱۹۶۷ این مقیاس را برای سنجش جهت گیریهای مذهبی درونی و بیرونی تهیه کردند، در مطالعات اولیه ای که صورت گرفت، مشاهده شد که همبستگی جهت گیری برونی و درونی ۲۱/. است.

 

 

این محصول شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت به صورت PDF و WORD

2- روایی و پایایی

3- دو مقاله بیس (مقاله فارسی و انگلیسی)

4- منابع

5- مبانی نظری