راهنمای پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان (ERQ)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه تنظیم هیجان, تنظیم هیجان,هیجان

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 800 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 4

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 10

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

5,000 تومان

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان

پرسشنامه تنظیم هیجان به منظور اندازه گیری راهبردهای تنظیم هیجان توسط گراس و جان تدوین شده است.

 

این پرسشنامه مشتمل بر دو خرده مقیاس ارزیابی مجدد با 6 گویه و سرکوبی با 4 گویه می باشد. شرکت کنندگان در یک مقیاس لیکرت 7 درجه ای از به شدت مخالفم ( با نمره 1) تا به شدت موافقم ( با نمره 7)پاسخ می دهند.

 

در پژوهش گراس و جان همبستگی درونی برای ارزیابی مجدد 79% و سرکوبی 73% به دست آمده است. کاریمن و وینگرهوتس همبستگی درونی را برای ارزیابی مجدد 83% و برای سرکوبی 79% گزارش کردند. در ایران حسینی میزان آلفای کرونباخ 79% برای ارزیابی مجدد گزارش کرده است و در پژوهش حاضر مقدار آلفای کرونباخ برای ارزیابی مجدد 83%و سرکوبی 79% به دست آمده است.( بیگدلی و همکاران ،1392).

 

این پرسشنامه شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- منابع

4- مولفه ­های پرسشنامه (خرده مقیاس­ها)

5- بیس مقاله (یک مقاله فارسی)

6- روایی و پایایی