راهنمای پرسشنامه تحمل ناکامی هارینگتون

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه تحمل ناکامی,تحمل ناکامی,تحمل عاطفی,تحمل ناراحتی

📄 فرمت فایل : PDF

📥 حجم فایل : 461 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 1

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 35

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه تحمل ناکامی

این پرسشنامه The frustration discomfort scale توسط هارینگتون (2005) با هدف تعیین میزان تحمل ناکامی فرد در رسیدن به اهداف تهیه شده است. این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال و شامل چهار مولفه تحمل عاطفی، تحمل ناراحتی، پیشرفت و شایستگی تشكیل شده است و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت به سنجش تحمل ناکامی می پردازد.

 

مولفه های پرسشنامه تحمل ناكامی :

1- تحمل عاطفی

2- تحمل ناراحتی

3- پیشرفت

4- شایستگی

تعریف تحمل ناكامی :

ناکامی یک حالت فرضی است که در آن راه رسیدن با هدفها و خواستهها با مانع برخورد میکند. علت انکه ناکامی را حالت فرضی در نظر میگیرند آن است که نمیتوان آن را مستقیما مطالعه کرد بلکه آن از رفتار استنباطی میشود. یک موقعیت ناکام کننده ممکن است قوی یا ضعیف باشد، طولانی مدت (حتی دائم العمر)  یا کوتاه مدت و همچنین ناشی از عوامل درونی (شخص ، یا بیرونی محیطی) باشد(کریمی،1387)

با این حال واکنش افراد در برابر ناکامی ایجاد شده تعیین می کند که این موقعیت ناکام کننده چقدر بر بهداشت روانی تاثیر گذارده است.  بعضی افراد با موقعیت سازگاری خوبی پیدا میکند و حتی از ناکامی پلی برای پیروزی و موفقیت میسازند و برخی افراد از مکانیسمهای دفاعی اضطرابزا استفاده میکنند. در واقع گاهی این موقعیتها نیستند که افراد ناکام میکنند بلکه واکنش آنهاست که باعث ظهور ناکامی میشود(شاملو،1393).

تحمل ناکامی قابلیت فرد است در مقاومت، در برابرناکامی بدون این که درسازگاری روانشناختی اشکالی ایجادشود، یعنی بدون اینکه به شیوه های ناپسندرفتاری دست بزند(روزنوایگ،1944).

اصطلاح تحمل ناکامی اشاره دارد به میزان فشار روانی که شخص می تواند تحمل کند قبل از این که رفتارش از حالت یکپارچکی درآمده مختل گردد. بنابریان تحمل ناکامی اشاره دارد به قابلیت فرد در نشان دادن مقاومت در کوشش علیرغم شکست مکرر و محیط خصوصیت آمیز، بنابراین ضروری است که ناکامی حاصل از شکست در امتحان، از دست دان مقام و موقعیت و غیره را تحمل کنیم تا یکپارچگی خود را ابقاء کنیم(گلکار، 1395).

 

ویژگی های پرسشنامه تحمل ناكامی :

1- روش نمره گذاری و تفسیر

2- دارای اعتبار و پایایی

3- مولفه ها و سوالات مرتبط با هر مولفه

4- دارای رفرنس

5- منابع