راهنمای پرسشنامه تبعيض جنسيتی

تاریخ ایجاد :

تبعیض جنسیتی, پرسشنامه تبعیض جنسیتی,پرسشنامه تبعیض جنسیتی کلونوف و لندرین

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 367 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 3

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 20

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه تبعیض جنسیتی کلونوف و لندرین

تبعیض جنسی به درک و رفتار متفاوت با گروههای جنسیتی اطلاق میشود(بارون و همکاران، 2006). هدف تبعیض جنسیتی عمدتا زنان هستند و آنها بیشترین آسیب را از تجربه های تبعیض آمیز می بینند.

برندت(2011) با مطالعه طولی در 57 کشور به این نتیجه دست یافت که هر چقدر تبعیض جنسیتی، که تک تک افراد در جامعه اعمال می کنند، بیشت باشد، نابرابری جنسیتی در سلسله مراتب جامعه(مانند احراز شغلهای مدیریتی و حرفه ای حضور در پارلمان کشور و میزان درآمد)بیشتر دیده می شود.

گفته می شود در میزان تبعیض جنسیتی ادراک شده عومالی مانند آگاهی از تبعیض جنسیتی و حساسیت نسبت به این نوع تبعیض نقش دارند. به عبارت دیگر، چنین عواملی می توانند در گزارش زنان از میزان تجربه تبعیض جسنیتی تاثیرگذار باشند(سوئیم و همکاران، 2001؛ استنگر و همکاران، 1999؛ اعظم زاده، 1384). بر اساس مطالعه استنگر و همکاران(1999) زنان ممکن است رخداد تبعیض جنسیتی را در محیط اطراف خود بیشتر یا کمتر از واقعیت ادراک کنند و این می تواند ناشی از تفاوتهای فردی در حساسیت زنان نسبت به تبعیض جنسیتی باشد.

پرسشنامه رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی(کلونوف و لندرین، 1995) یک پرسشنامه خودسنجی و دربرگیرنده 20 ماده است که در مقیاس لیکرت 6 درجه ای (1= رویداد هرگز اتفاق نیفتاده است، 6=رویداد تقریبا همیشه اتفاق افتاده است) پاسخ داده میشود. هر ماده در پرسشنامه رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی(SSE) دوبار پاسخ داده میشود، یکبار برای ارزیابی میزان رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی در طی زندگی، و یکبار برای ارزیابی میزان این رویدادها در سال گذشته.

 

ویژگی پرسشنامه تبعیض جنسیتی کلونوف و لندرین :

1- تعریف مفهومی تبعیض جنسیتی

2- پایایی و روایی

3- روش نمره گذاری و تفسیر

4- منابع

5- مقاله فارسی مرتبط

6- ارائه شده به صورت PDF و WORD