راهنمای پرسشنامه اضطراب هستی (QFEA)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه اضطراب هستی,اضطراب هستی,QFEA

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 290 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 29

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

5,000 تومان

 

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه اضطراب هستی (QFEA)

پرسشنامه اضطراب هستی از نوع مداد-كاغذی و عینی است كه با هدف سنجش اضطراب هستی طراحی شده است و دارای 29 گزاره و 4 خرده مقیاس 1- اضطراب مرگ و نیستی، 2- اضطراب مسئولیت، 3- اضطراب تنهایی، 4- اضطراب معناست.

 

از آزمودنی خواسته میشود میزان نگرانی كه با خوانده هر گزاره در او ایجاد میشود را در یك مقیاس 4 درجه­ای مشخص نماید. پرسشنامه اضطراب هستی توسط راحله مسعودی در سال 1394  ساخته شده و در تز كارشناسی ارشد خود روی آن كار كرده و ساخت و اعتباریابی كرده است.

مروری كوتاه مبانی نظری :

صاحبنظران وجودی معتقدند اضطراب هستی چیزی نیست كه بر ما عارض شود، بلكه همان چیزی است كه هستیم. اضطراب، پاسخی صادقانه به اگاهی از احتمال نیستی است. بر اساس دیدگاه وجودی، مرگ،  مسئولیت، تنهایی و ناپایداری معنی از ویژگی­های ذاتی، قطعی و اجتناب ناپذیر هستی انسان، در جهان آفرینش به شمار می­آید. اضطراب هستی پیامد آگاهی از ویژگی­های ناپایدار موقعیت­های انسانی است. در واقع از آنجا كه هر یك از ما سخت نیازمند جاودانگی، استواری، همزیستی و هدفمندی زندگی بوده و در عین حال، همگی بالاخره با اجتناب ناپذیری مرگ، بی پایگی هستی، تنهایی و پوچی رویارو خواهیم شد لذا ما را دچار اضطراب هستی مینماید.

 

در رویكرد وجودی اضطراب ابزاری مفید و ارزشمند برای كمك به فرد است تا بتواند آگاهی خود را از زندگی افزایش دهد. به گفته كوهن این اگاهی بیشتر با مفاهیم انتزاعی همچون مرگ، ناامیدی، یاس، بیگانگی از خود  و بی معنایی زندگی سروكار دارد. اما نكته­ای كه بدان باید توجه داشت اینكه: دغدغه­های وجودی الزاما در همه افراد منجر به پریشان خاطری نمیگردد.

 

صاحبنظران وجودی بین اضطراب طبیعی یا وجودی، آزردگی وجودی و اضطراب روان رنجور تمایز قائل میشوند. اضطراب طبیعی یا وجودی پاسخی صادقانه به واقعیات ناگزیر هستی است. اضطراب روان رنجور محصول تلاش فرد برای فرار و نادیده گرفتن مقتضیات اجتناب ناپذی هستی از طریق استفاده از مكانیزم ­های دفاعی است و موجب خودفریبی، از خودبیگانگی و دور شدن فرد از واقعیات هستی در فرد میشود.

 

این پرسشنامه شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- تعیین خرده مقیاس­ها

4- اعتبار و پایایی

5- مبانی نظری

6- رفرنس