راهنمای پرسشنامه وجدان کاری کاستا و مک کرای

تاریخ ایجاد :

وجدان کاری,وجدان کاری کاستا و مک کرای,پرسشنامه وجدان کاری,پرسشنامه وجدان کاری کاستا و مک کرای

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 850 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 3

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 16

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

4,500 تومان

راهنمای پرسشنامه وجدان کاری کاستا و مک کرای (1992)

این پرسشنامه شامل 16 سؤال از  پرسشنامه پنج عاملی شخصیت کاستا و مک کرای می باشد؛ 8 سؤال از این پرسشنامه (سوالهای 8-1) مربوط به زیر مقیاس قابلیت اتکا (براي مثال من فرد بسیار شایسته و کارآیی می باشم) است و 8 سؤال دیگر (سوال های 16-9)، زیرمقیاس موفقیت مداري (براي مثال من براي دستیابی به اهداف خود سخت تلاش می کنم) را می سنجد (کاستا و مک کرای، 1992).

 

نمره گذاری پرسشنامه :

این پرسشنامه از نوع پنج درجه ای لیکرت می باشد که در آن برای جواب های کاملا" موافقم (نمره 4)، موافقم (نمره 3)، نظری ندارم ( نمره 2)، مخالفم (نمره 1) و کاملاً مخالفم ( نمره صفر) داده می شود.

روایی و پایایی :

این پرسشنامه استاندارد می باشد و در تحقیقات زیادی از آن استفاده شده است، در همه ی پژوهش هایی که در زیر آمده است روایی مورد تأیید قرار گرفته است.

گلاتلی و ایروینل (2001) اعتبار این پرسشنامه را 76/0 گزارش داده اند. اژه ای و همکارانش (1388) این پرسشنامه را ترجمه کرده اند ، آنها آلفاي کرونباخ براي بعد وجدان در سیاهه پنج عامل اصلی شخصیت (BFI) در نمونه ایرانی 72/0 به دست آورده اند. علیرضایی و همکارانس (1392) در این پژوهش نیز آلفاي7/0 را گزارش کرده اند.