راهنمای پرسشنامه انگیزه شغلی معلمان

تاریخ ایجاد :

انگیزه شغلی معلمان,عوامل ایجاد کننده انگیزه در معلمان,پرسشنامه معلمان,پرسشنامه انگیزه
انگیزه شغلی معلمان,عوامل ایجاد کننده انگیزه در معلمان,پرسشنامه معلمان,پرسشنامه انگیزه

📄 فرمت فایل : PDF

📥 حجم فایل : 425 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📝 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 39

📄 تعداد گزینه ها : 5

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

4,000 تومان

پرسشنامه عوامل ایجاد کننده و افزایش دهنده انگیزه معلمان

این پرسشنامه در سال 1379 در شهرستان رشت توسط حسنی تهیه، تدوین و هنجاریابی شد. برای تهیه پرسشنامه ای که دربرگیرنده اغلب متغییرهای مربوط به عوامل ایجاد کننده و افزایش دهنده انگیزه معلمان در جهت بهبود کیفیت امر آموزش باشد، ابتدا با مطالعه نظریات مختلف انگیزش، شاخص های مورد توجه هر نظریه به منظور ایجاد انگیزه شغلی مشخص شد. پس از آن با مطالعه تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع انگیزه شغلی معلمان و سایر کارکنان و با توجه به نتایج و پیشنهادهای تحقیقات انجام شده، در نهایت پرسشنامه ای در برگیرنده شاخص های عمده و نظریات و تحقیقات انجام شده در ارتباط با عوامل ایجاد کننده و افزایش دهنده انگیزه معلمان به منظور بهبود کیفیت امر آموزش بود، تهیه گردید.

به منظور محاسبه پایایی پرسشنامه از روش الفای کرونباخ استفاده شده است. که در این روش الفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه مذکور (0/93) بدست آمده است.

 

 

این مجموعه شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه عوامل ایجاد کننده و افزایش دهنده انگیزه معلمان

2- روایی و پایایی