راهنمای پرسشنامه ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (EEQ)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه ابرازگری هیجانی,پرسشنامه ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (EEQ)
پرسشنامه ابرازگری هیجانی,پرسشنامه ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (EEQ)

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 1.5 مگابایت

📄 تعداد فایل : 4

📝 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 16

📄 تعداد گزینه ها : 5

🎓 مقاله بیس : دارد

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

2,000 تومان

پرسشنامه ابرازگری هیجانی توسط کینگ و امونز(1990) برای بررسی ابراز هیجان طراحی شده است. پرسشنامه ابراز گری هیجانی سه زیر مقیاس و شانزده ماده دارد.  مواد 7-1 آن مربوط به زیر مقیاس بیان هیجان مثبت، مواد 8-12  آن مربوط به مقیاس صمیمیت و مواد 13-۱6 آن مربوط به زیر مقیاس ابراز هیجان منفی است.

مولفه

منبع سوالات
بیان هیجان (کینگ وامونز؛1990)

1-7

صمیمیت

(کینگ وامونز؛1990) 8-12
ابراز هیجان (کینگ وامونز؛1990)

13-16