راهنمای مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (نسخه کودک)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه مقیاس اضطراب اسپنس,پرسشنامه مقیاس اضطراب اسپنس فرم کودک,اضطراب اسپنس
پرسشنامه مقیاس اضطراب اسپنس,پرسشنامه مقیاس اضطراب اسپنس فرم کودک,اضطراب اسپنس

📄 فرمت فایل : WORD - PDF

📥 حجم فایل : 1 مگابایت

📄 تعداد فایل : 3

📖 تعداد صفحات : 8

📝 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 45

📄 تعداد گزینه ها : 4

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

5,000 تومان

 معرفی پرسشنامه : 

اختلالات اضطرابی متداولترین اخـتلال روانپزشـکی در کودکان سنین مدرسه رو  می باشد . تخمین زده مـی شـود کـه شـیوع اخـتلال از  4 تا  19 درصـد در نوسـان باشـد (فـورد، گودمن ملتزرو  2003 . ،شافر  و همکـاران.  1996) اخـتلالات اضطرابی اغلـب همـراه بـا دیگـر اخـتلالات نظیـر افسـردگی و اختلالات رفتار ایذایی است. دارای کودکان اختلالات اضطرابی خطرهمچنین بـالایی بـرای روبـرو شـدن بـا اختلالاتـی نظیـر اسکیزوفرنی، سوء استفاده از مواد، خودکشی و بستری شدن در بیمارستانهای روانپزشکی در دوران نوجـوانی و جـوانی دارند.

 

این پرسشنامه برای ارزیابی اضطراب کودکان 15-8 ساله براساس طبقه بندی تشخیصی و آماری DSM-IV در سال 1997 توسط اسپنس در استرالیا طراحی شد. پرسشنامه اسپنس دارای دو نسخه کودک (45 سوال) والد (38 سوال) است. نمره گذاری نسخه کودک براساس مقیاس 4 درجه ای لیکرتی هرگز، گاهی اوقات، اغلب، همیشه، تنظیم شده و 6 مقیاس اضطراب جدایی، اضطراب اجتماعی، وسواس فکری-عملی، پنیک-بازار هراسی، اضطراب فراگیر و ترس از صدمات جسمانی را می سنجد.

 

این مجموعه شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (نسخه کودک)

2- روایی و پایایی

3- منابع