آزمون آنلاین چک لیست علائم روانی - SCL 25-R

تاریخ ایجاد :

چک لیست علایم روانی,پرسشنامه چک لیست علائم روانی,تست SCL 90,آزمون آنلاین SCL 90, SCL,SCL, آزمون SCL,آزمون آنلاین SCL 25 , آزمون آنلاین روانشناسی, تست آنلاین چک لیست علائم روانی فرم 25 سوالی SCL 25, تست علایم روانی SCL

📝 تعداد سوالات : 25

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

15000 تومان

پرداخت و اجرای آزمون !

 نتیجه تفسیر و رسم نمودار به صورت PDF ارائه میشود. 

این آزمون شامل قسمتی از مسائل و مشکلاتی است که مردم گاهی با آنها مواجه می شوند.

هر سوال را به دقت خوانده و پاسخی که فکر می کنید در مورد شما بیشتر صدق می کند را مشخص نمایید. این سوالات، مسائل و مشکلات شما در طی هفته گذشته تا به امروز را مورد پرسش قرار می دهد.

در طی هفته گذشته تا به امروز مسائل یا مشکلات تا چه حد باعث ناراحتی شما شده است؟

 

یادآوری :

1- این یک آزمون کوتاه برای سنجش آسیب شناسی روانی عمومی میباشد.

2- این آزمون همان عامل اول آزمون SCL-90-R بوده و 45 درصد واریانس آن را تبین می کند.

3- این آزمون از اعتبار و روایی کافی برخوردار است.