آزمون آنلاین شخصیتی آیزنک فرم کودکان و نوجوانان - EPQ-i

آزمون آنلاین شخصیتی,تست شخصیتی,آزمون آیزنک کودکان و نوجوانان,تست شخصیتی آیزنک,آزمون آنلاین شخصیت آیزنک,پرسشنامه شخصیتی آیزنک کودکان و نوجوانان

📝 تعداد سوالات : 90

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

🎭 رده سنی : 7 - 15

20000 تومان

پرداخت و اجرای آزمون !

 نتیجه تفسیر و رسم نمودار به صورت PDF ارائه میشود. 

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (کودکان و نوجوانان) - Eysenk Personality Questionnaire (EPQ-1)

آزمون که در پیش رو دارید، پرسشنامه شخصیتی آیزنک کودکان و نوجوانان می باشد. این آزمون مخصوص کودکان و نوجوانان 7 تا 15 سال است.

آیزنک از سال 1947 در نخستین تحقیقات خود به دو بعد شخصیت دست یافت و آنها را روان نژندی یا روان آزرده گرایی (پایدار - ناپایدار) و برونگرایی - درونگرایی نام گذاری کرد. سپس بعد سومی را به آنها افزود و آن را روان پریشی (روان گسسته گرایی) نامید. این سه عامل، نظریه سه عاملی آیزنک (شخصیت) را تشکیل می دهند. البته فرم مخصوص کودکان بجای عامل روان گسسته گرایی، پرخاشگری را مورد سنجش قرار می دهد.

این آزمون شامل 81 پرسش است که پاسخ به آنها بصورت بلی و خیر است. این پرسشنامه برای گروه سنی 7 الی 15 سال تهیه شده است.