آزمون بالینی میلون 3 با شرح حال

میلون 3,تست میلون 3,آزمون آنلاین میلیون 3, میلون,MCMI,آزمون آنلاین MCMI-III,آزمون آنلاین تست mcmi,آزمون بالینی چند محوری میلون 3 MCMI-III,آزمون MCMI-3, تست آنلاین میلون 3, پرسشنامه میلون 3, معرفی میلون 3, نمودار میلون 3, تفسیر میلون 3,آزمون آنلاین میلون 3,Millon Clinical Multiaxial Inventory,آزمون میلون 3, اجرا و تفسیر آنلاین پرسشنامه میلون 3 - MCMI-III

📝 تعداد سوالات : 175

📄شرح حال : دارد

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

300.000 تومان

پرداخت و اجرای آزمون !

 نتیجه تفسیر و رسم نمودار به همراه شرح حال کامل به صورت PDF ارائه میشود. 

آزمون بالینی MCMI-3 (میلون 3) با شرح حال کامل + تفسیر جامع و رسم نمودار کامل (تمام اصلاحیه های BR)

لینک دانلود پاسخنامه و نتیجه (شرح حال کامل، تفسیر و نمودار) به صورت PDF ارائه خواهد شد.