آزمون آنلاین مکانیسم های دفاعی DSQ

تست مکانیسم های دفاعی,پرسشنامه مکانیسم های دفاعی,آزمون آنلاین مکانیسم های دفاعی,سبک های دفاعی,تست سبک های دفاعی,DSQ-40

📝 تعداد سوالات : 40

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

10000 تومان

پرداخت و اجرای آزمون !

 نتیجه تفسیر و رسم نمودار به صورت PDF ارائه میشود. 

پرسشنامه مکانیسم های دفاعی - (40-DSQ) Defense Style Questionnaire

پرسشنامه مکانیسم های دفاعی (DSQ) در سال ۱۹۹۳ توسط اندروز و همکارانش تدوین شد. این پرسشنامه دارای 40 سوال است و پاسخگویی به آن در یک مقیاس 9 درجه ای لیکرت قرار می گیرد. این پرسشنامه 20 مکانیزم دفاعی را در سه سطح رشد نایافته ، روان آزرده و رشد یافته ارزیابی می کند.