آزمون آنلاین سبک دلبستگی بزرگسالان (هازن و شیور) - AAS

آزمون آنلاین,آزمون آنلاین روانشناسی,سبک دلبستگی,سبک دلبستگی بزرگسالان,آزمون آنلاین سبک دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور,آزمون آنلاین زناشویی,تست زناشویی,تست میزان روابط زناشویی زوجین خانواده

📝 تعداد سوالات : 18

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

10000 تومان

پرداخت و اجرای آزمون !

 نتیجه تفسیر و رسم نمودار به صورت PDF ارائه میشود. 

 

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان (هازن و شیور) - AAS

مقیاس دلبستگی بزرگسالان چگونگی ارزیابی فرد از مهارت‌های ارتباطی و سبک رابطه ی صمیمانه ی وی را مورد بررسی قرار می‌دهد، دارای 18 عبارت است که پاسخ دهندگان در یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارات زیر بیان می‌کنند.این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس: وابستگی، که میزان اطمینان و تکیه کردن آزمودنی به دیگران را نشان می‌دهد، زیر مقیاس نزدیکی، که میزان صمیمیت و نزدیکی عاطفی آزمودنی با دیگران را می سنجد و زیر مقیاس اضطراب که میزان نگرانی فرد از طرد شدن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به هر یک از زیر مقیاس‌ها 6 عبارت اختصاص یافته است.

 

آزمودنی ها بر مبنای نتایج به دست آمده، در یکی از سه گروه دارای سبک دلبستگی : ایمن، اضطرابی و اجتنابی جای می‌گیرند.

سبک دلبستگی ایمن : افرادی که امتیاز آنها در زیر مقیاس نزدیکی و وابستگی بالاتر از متوسط ودر زیر مقیاس اضطراب کمتر از متوسط است.

سبک دلبستگی اضطرابی : افرادی که امتیاز آنها در زیر مقیاس اضطراب بالاتر از متوسط و در زیر مقیاس‌های نزدیکی و وابستگی متوسط است.

سبک دلبستگی اجتنابی : افرادی که امتیاز آنها در هر سه زیر مقیاس پایین است (کولینز و رید،1990).

 

در زیر نمونه خروجی تفسیر و رسم نمودار پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان (هازن و شیور) را مشاهده می نمایید. این فایل بدلیل رایگان بودن واترمارک دارد و نسخه های کاربران بدون واترمارک میباشد.