آزمون آنلاین افسردگی بک BDI

تاریخ ایجاد :

تست آنلاین,آزمون آنلاین,آزمون آنلاین افسردگی بک,تست آنلاین افسردگی بک BDI,افسردگی بک BDI

📝 تعداد سوالات : 21

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

15000 تومان

پرداخت و اجرای آزمون !

 نتیجه تفسیر و رسم نمودار به صورت PDF ارائه میشود. 

پرسشنامه افسردگی بِک Beck Depression Inventory (BDI)

افسردگی، حالتی از خلق است که با کاهش حرمت خود، احساس بی کفایتی، عدم شایستگی و برداشت نامطلوب از خویشتن همراه است.

آزمونی که پیش روی شماست، پرسشنامه افسردگی بک می باشد که از بین آزمون هایی کخ برای سنجش افسردگی تهیه شد از جمله مناسب ترین ابزارها برای انعکاس حالات افسردگی است. همچنین این پرسشنامه بیشتر به سنجش ویژگی های روانشناختی افسردگی می پردازد تا ناراحتی های جسمانی و فیزیولوژیک.

این پرسشنامه حاوی 21 سوال است که علائم جسمانی و شناختی افسردگی را اندازه می گیرد و در سه گروه نشانه های عاطفی، نشانه های شناختی و نشانه های جسمانی طبقه بندی می شوند.

در هر سوال گزینه ای که احساس فعلی شما را در 2 ماه اخیر بیشتر منعکس می کند، مشخص نمایید.