پروتکل زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی (SRCT)

تاریخ ایجاد :

زوج درمانی,زوج درمانی کوتاه مدت,پروتکل زوج درمانی,زوج درمانی خود نظم بخشی,SRCT

📄 فرمت فایل : WORD

📝 تعداد جلسات : 8

📖 تعداد صفحات : 24

🌎 منبع : دارد

80000 تومان

75,000 تومان

 

زوج درمانی خودنظم بخشی (SRCT) عبارت است از کاربرد تئوری خودنظم بخشی برای مشکلات ارتباطی که بر پایه تئوری های شناختی و هیجانی میباشد.

تاکید زوج درمانی خودنظم بخشی بر این است که به زوجین کمک شود در یک رابطه آشفته، توانمندی بیشتری را برای تغییر ساختارهای مشکل­ ساز رفتاری، شناختی و عاطفی فرا گیرند.

فهرست مطالب

مرحله تعهد (جلسه اول)

1-1 برقراری چارچوب جلسه

1-2 بررسی وضعیت تعارضات و رضایت زناشویی زوجین

1-3 مرور مشکل جاری و شناسایی سایر مشکلات و تعیین اهداف

1-4 آشنا کردن با ساختار کلی SRCT. 5

1-5 انتظارات زوجین در زمینه مشکلات شان

1-6 آموزش زوجین در زمینه مشکلات شان

1-7 مرور جلسه و ارائه تکالیف هفتگی مرتبط با هدف جلسه تعهد

1-8 بازخورد و تکمیل برگه گزارش درمانی

مرحله ارزیابی (جلسه دوم)

2-1 مرور مختصر جلسه گذشته و وارسی وضعیت رابطه زناشویی زوجین

2-2 پل زدن از جلسه گذشته به جلسه فعلی

2-3 برقراری چارچوب جلسه

2-4 مرور تکالیف

2-5 آموزش مرحله ارزیابی به زوجین و کمک به آنها برای رسیدن به اهداف آن

2-6 مرور جلسه و ارائه تکالیف هفتگی مرتبط با هدف جلسه ارزیابی

2-7 بازخورد و تکمیل برگه گزارش جلسه درمان

مرحله بازخورد و ارزیابی امکان خود تغییری (جلسه سوم)

3-1 مرور مختصر جلسه گذشته و وارسی وضعیت روابط زناشویی زوجین

3-2  پل زدن از جلسه گذشته به جلسه فعلی

3-3  برقراری چارچوب جلسه

3-4- مرور تکالیف

3-5- آموزش مرحله بازخورد به زوجین و کمک به آنها برای رسیدن به اهداف آن

3-6 مرور جلسه و ارائه تکالیف هفتگی مرتبط با هدف جلسه بازخورد

3-7 بازخورد و تکمیل برگه گزارش درمانی

مرحله اجرای خود تغییری و حمایت از آن (جلسه چهارم و پنجم)

4-1) مرور مختصر جلسه گذشته و وارسی وضعیت رابطه زناشویی زوجین

4-2) پل زدن از جلسه گذشته به جلسه فعلی

4-3) برقراری چارچوب جلسه

4-4) مرور تکالیف

4-5) آموزش مرحله خود تغییری به زوجین و کمک به آنها برای رسیدن به اهداف آن

4-6) مرور جلسه و ارائه تکالیف هفتگی مرتبط با هدف جلسه خود تغییری

4-7) بازخورد و تکمیل برگه گزارش درمانی

مرحله جمع بندی کل جلسات درمانی و اختتام درمان (جلسات آخر)

5-1) مرور مختصر نکات درمانی کلیه جلسات گذشته

5-2) پل زدن از جلسه گذشته به جلسه فعلی

5-3) برقراری چارچوب جلسه

5-4) مرور تکالیف

5-5) آموزش به زوجین برای غلبه مشکلات و حفظ و تعمیم نتایج تلاش هایشان و تسهیل اختتام درمان

5-6) مرور جلسه و ارائه تکالیف مرتبط با هدف درمان SRTC کوتاه مدت

5-7) اجرای پس آزمون

5-8) ارائه بازخورد و اختتام درمان

رفرنس

 

خودنظم بخشی مستلزم نظم در افکار، احساس و رفتار می باشد که با راهنمایی زوجین از بین فعالیت ها و موقعیت ها، می توان به خودنظمی رسید. هم چنین فرض می شود که افراد ماهرند و استعداد کنترل و سازگاری و نظم بخشی در رفتارشان را دارند. زوج ها به دلایل مختلف مثل مشکل در ارتباط ، عدم هماهنگی در نقش والدینی خود و بروز هیجانات به دنبال مشاوره هستند. خودنظم بخشی از شیوه های رفتاری، شناختی، عاطفه مدار و بینش مدار استفاده می کند تا زوجین را برای تغییر مطلوب در رابطه توانا سازد. اگر آنها بتوانند به تغییرات مطلوبی در ارتباط شان برسند، زوج درمانی موفقیت آمیز بوده است و در صورتی که به این هدف نرسند به درمان طولانی تری نیاز دارند که این درمان طولانی ممکن است شامل آموزش مهارت های ارتباطی باشد.

 

معرفی پروتکل زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی

پروتکل زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی به صورت یک زوج درمانی کوتاه مدت در نظر گرفته شده است. زوجین به آن اندازه در جلسات درمانی شرکت می کنند که دست یابی به اهداف رابطه ای برای آنها محقق شود، یعنی تا وقتی که لازم است جلسات درمانی را ادامه دهند (هالفورد، 1384). زوجین پس از سپری کردن مراحل اصلی این روش که حدود 7-8 جلسه طول  میکشد، میتوانند مهارت­هایی را برای تغییر فرایندهای سازگارانه شان در داخل رابطه برقرار کنند.

 

دارای رفرنس های معتبر ایرانی و خارجی