پروتکل درمان وسواس کودکان مبتنی بر پذیرش و تعهد

تاریخ ایجاد :

پروتکل درمانی,پروتکل وسواس,پروتکل درمانی وسواس فکری عملی,وسواس فکری عملی کودکان

📄 فرمت فایل : PDF

📝 تعداد جلسات : 8

📖 تعداد صفحات : 17

🌎 منبع : دارد

17000 تومان

15,000 تومان

 

رویکرد ACT

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی یکی از الگوهای درمانی بسط یافته اخیر است که فرایندهای درمانی کلیدی آن شامل :

1- پذیرش، یا تمایل به تجربه درد و یا دیگر رویدادهای آشفته کننده بدون اقدام به مهار آنها

۲-  عمل مبتنی بر ارزش یا تعهد توام با تمایل به عمل به عنوان اهداف معنی دار شخصی

 

پذیرش و تعهد درمانی در سال ۱۹۸۶ توسط استیون هایز ایجاد شد. این روش قسمتی از موج سوم درمان های رفتاری است و به دنبال موج دوم این درمان ها از قبیل درمان شناختی – رفتاری پدید آمد. مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد با یک برنامه تحقیقی تحت عنوان نظریه ی نظام ارتباطی (RFT) در ارتباط است. مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد در میان یک چهارچوب نظری وفلسفی توسعه پیدا کرده است. پذیرش و تعهد درمانی یکی از برنامه هایی است که شواهد تحقیقاتی خوبی پشتوانه آن است. این روش با رویکرد زمینه گرایی ارتباط دارد که میراث پراگماتیسم است. زمینه گرایی رویدادهای روانشناختی را به عنوان مجموعه تعاملات در حال انجام بین ارگانیسم و زمینه های تعریف شده براساس موقعیت و پیشینه ارگانیسم در نظر می گیرد.

 

معرفی پروتکل درمان وسواس کودکان مبتنی بر رویکرد ACT

پروتکل مربوطه در ۸ جلسه تدوین شده است. سه جلسه اول صرفا با والدین و از جلسه چهارم با حضور کودک و والدین انجام می شود.