پروتکل خانواده درمانی به شیوه رفتار درمانی شناختی (CBT)

تاریخ ایجاد :

پروتکل درمانی,پروتکل خانواده درمانی,خانواده درمانی به شیوه رفتار درمانی شناختی,پروتکل خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری
پروتکل درمانی,پروتکل خانواده درمانی,خانواده درمانی به شیوه رفتار درمانی شناختی,پروتکل خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری

📄 فرمت فایل : WORD - PDF

📥 حجم فایل : 1.57 مگابایت

📄 تعداد فایل : 1 7

📝 تعداد جلسات : 16

📖 تعداد صفحات : 64

🎓 مقاله بیس : دارد ( 6 مقاله فارسی)

✔ منبع : دارد

80000 تومان

65,000 تومان

پروتکل خانواده درمانی به شیوه رفتار درمانی شناختی (CBT)

جلسات :

جلسه اول : ایجاد ارتباط اولیه، بیان اهداف، روش كار و بررسی مشكلات موجود در بین اعضای خانواده، تعامل و تعیین هدف

جلسه دوم : بررسی عوامل مؤثر بر زندگی سالم (عوامل جسمانی، روانی _ اجتماعی و  معنوی)، عزت نفس و احترام به خود و بحث گروهی

جلسه سوم : آموزش مهارت تحلیل رفتار (A-B-C) بحث گروهی و ارائه فعالیت های تكمیلی

جلسه چهارم : آموزش حل مسئله، بحث گروهی، ارائه فعالیت های تكمیلی

جلسه پنجم : آموزش مهارت مقابله با استرس، بحث گروهی، ارائه فعالیت های تكمیلی

جلسه ششم : آموزش مهارت های مقابله ای بین فردی و مهارت های اجتماعی مطلوب، بحث گروهی، ارائه فعالی تهای تكمیلی

جلسه هفتم : ارتقای مهارت اجتماعی قاطعیت (جرأت ورزی)

جلسه هشتم : آموزش مثبت نگری و كشف نقاط قوت، بحث گروهی، ارائه فعالیت های تكمیلی

جلسه نهم : بازسازی شناختی از طریق جایگزینی افكار منطقی به جای افكار غیر منطقی، بحث گروهی، ارائه فعالیت های تكمیلی

جلسه دهم : اصلاح تحریف های شناختی و تكنیك های شناختی كنترل خود، بحث گروهی و ارائه فعالیت های تكمیلی

جلسه یازدهم : آموزش مهارت كنترل خشم

جلسه دوازدهم : آموزش مهارت های كنترل خود و هوشیاری، بحث گروهی، ارائه فعالیت های تكمیلی

جلسه سیزدهم : آموزش مهارت های ارتباطی، بحث گروهی، ارائه فعالیت های تكمیلی

جلسه چهاردهم : آموزش ایمن سازی در برابر استرس، بحث گروهی و ارائه فعالیت های تكمیلی

جلسه پانزدهم : پیگیری مداخلات صورت گرفته و پرسش و پاسخ اعضای خانواده و درمانگر و بحث گروهی

جلسه شانزدهم : جمع بندی بازخوردها و بیان احساسات و بحث اختتامیه

منابع

 

 نمونه جلسه 

جلسه سوم : آموزش مهارت تحلیل رفتار (A-B-C) بحث گروهی و ارائه فعالیت های تكمیلی

هدف از این مداخله، آموزش به مراجعان است تا بتوانند الگوهای رفتاری ناكارآمد خود را تحلیل كنند. هم چنین بتوانند الگوهای رفتاری سازش یافته تر دیگری را كه با سایرین بروز می دهند یا درمانگر آنها را پیشنهاد می¬كند، تحلیل كنند. به مراجعان آموزش داده می شود تا بتوانند از روش ساده A-B-C برای تحلیل رفتار استفاده كنند. از آنها خواسته می شود تا الگوهای پاسخ دهی یا رفتارهای سازش نایافته خود را به تفصیل شرح دهند. سپس از آنها خواسته می شود تا از فرم زیر برای توصیف رفتار شخصی خود و مشخص كردن وقایعی كه قبل و بعد از پاسخ های آنها ایجاد می كند و پیامدهای پاسخ هایشان را نیز توصیف و یادداشت كنند. A وقایع فعال کننده B رفتار C پیامدها پیشایندها و پیامدهای گزارش شده، می توانند توصیفی از پاسخ های افراد مهم، وقایع محیطی یا رفتارهای عاطفی یا شناختی شخصی افراد (مانند عصبانیت، نگرانی، افسردگی، یا احساسات خوشایند) باشند. درمانگر باید به افراد خانواده كمك كند تا از وقایع، افكار یا احساساتی كه راه انداز خشم در آنها بوده اند آگاه گردند. آموزش آگاهی از همایندی ها

این تكنیك برای كمك به مراجعان، جهت آگاه شدن از نتایج احتمالا منفی تصمیم گیری های نابجایی به كار می رود كه یاد گرفته اند یا ممكن است در نظر داشته باشند یاد بگیرند. روش مذكور به آنها كمك می كند تا پیامدهای بالقوه و بالفعل الگوهای رفتاری خود ویرانگر خویش را پیش بینی كنند. به علاوه، آگاهی از همایندی ها، ممكن است به مراجعان كمك كند تا از پیامدهای مطلوب و احتمالی تصمیم گیری های جایگزین و الگوهای رفتار جایگزین هم آگاهی یابد. به طور كلی، از مراجعان خواسته می شود تا با استفاده از شكل و الگوی زیر، پیامدهای احتمالی كوتاه مدت و بلندمدت تصمیم گیری های رفتاری گوناگون یا سبك های زندگی را فهرست كند.

رفتار                پیامدهای كوتاه مدت                          پیامدهای بلندمدت

از آنجا كه ممكن است افراد غالبا پیامدهای منفی احتمالی الگوهای رفتاری خود تخریبگرانه  یا خودشكن را، هم در كوتا همدت و هم در بلندمدت، فراموش كنند، از آنها خواسته می شود تا هم پیامدهای آنی و هم درازمدت رفتار خود را تصور كند. در صورت داشتن فرصت مهارت های گفتگو هم در اینجا از سوی درمانگر مطرح می شود.

 

 

  ویژگی های این پروتکل درمانی : 

  • 16 جلسه درمانی
  • آموزش گروهی
  • فایل ورود قابل ویرایش
  • دارای مقاله بیس